*Оповестяване на плащанията към здравните специалисти и организации

За да отговорим на очакванията на обществото, че не само ще провеждаме бизнес с почтеност, но също така ще бъдем прозрачни и за взаимодействията си с медицинските специалисти и здравните организации, ние от Евофарма ще декларираме плащанията към тези лица в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и местните индустриални кодекси.

Евофарма няма да разкрива лични данни на индивидуално ниво без изричното разрешение на съответните здравни специалисти и здравни организации. В случай, че тези лица не дадат своето съгласие за индивидуално оповестяване, то трансферите на стойност към тях ще бъдат оповестявани обобщено.

*Трансфери на стойност към здравни специалисти и здравни организации за 2015г.

*Трансфери на стойност към здравни специалисти и здравни организации за 2016г.

*Трансфери на стойност към здравни специалисти и здравни организации за 2017г.

Евофарма България е регистриран администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и е ангажирана със защитата и поверителността на личните данни на всички служители, партньори, здравни специалисти и организации.

Ние сме ангажирани да извършваме нашия бизнес съгласно най-високите стандарти и в съответствие с приложимите правни и етични норми. Ние не даваме подкупи или стимули с цел ползи за  бизнеса ни, за да повлияем на бизнес решение или решение за предписване, или за приоритизиране нашите интереси пред държавните органи. Ние не предлагаме подаръци или развлечения на държавни служители, служители на държавни предприятия, нито на служители или представители на други компании, които не са в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове. Ние не използваме агенти, консултанти и дистрибутори, освен ако не сме направили  подходяща проверка за да се гарантира, че нашите договори за комисиони или възнаграждения не са използвани като подкупи от наше име и че не се извършват други забранени дейности от наше име.

Нашите взаимни дейности с професионалистите от здравеопазването и държавните органи са законни, и няма да целят получаване на неправомерно предимство или неправомерно насърчаване за вземане на решения.

Ние от Евофарма се ангажираме с провеждане на нашия бизнес в съответствие с най-високите изисквания, отговарящи на законите и етични стандарти. В нашата компания Мениджърският екип насърчава иновациите, спазването на етичните стандарти и оперира в съгласие с най- добрите практики в индустрията. Също така те осигуряват благоприятна среда, която насърчава обучението и повишаване квалификацията на нашите служители. Служителите на Евофарма работят професионално, прозрачно, честно и са отговорни за всички свои действия.

Кодексът за бизнес поведение на Евофарма обобщава принципите и правилата, в съответствие с които ние извършваме ежедневната си дейност и препраща към допълнителни политики и процедури на компанията, които формират част от нашата Етична програма.

За повече информация относно Етичната програма на Евофарма, моля да се свържете с нас:
ТП Евофарма, гр. София 1618, ул. Пирински проход 24,
тел. 02/ 962 12 00, email:
info@ewopharma.bg

Our common objective BG (1)