Достъпът Ви до този сайт и ползването му се уреждат от изложените по-долу условия и всички приложими закони. Вашето посещение на уебсайта на Евофарма България означава, че изразявате съгласие да бъдете обвързани от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на уебсайт https://www.ewopharma.bg/ („Общи условия”)

Евофарма България запазва правото да прекрати или да направи частични или пълни промени в този уебсайт или на Общите условия за ползване по собствено усмотрение и без предварително известяване. Ето защо Ви молим следващия път, когато посетите този сайт, отново да прегледате Общите условия и да отбележите всякакви промени или изменения, които може да са направени.

Този уебсайт може да съдържа обща информация, свързана с различни заболявания и тяхното лечение, както и продуктова информация. Тази информация се предоставя единствено с информативна цел и няма за цел да замества консултация, предоставяна от лекар или друг квалифициран медицински специалист. Пациентите не трябва да използват съдържащата се в този уебсайт информация за диагностициране на здравен проблем или заболяване. Пациентите трябва винаги да търсят медицински съвет или информация за диагноза и лечение от лекар или друг медицински специалист. Много от посочените лекарствени продукти и медицински изделия се отпускат само по предписание на лекар или квалифициран медицински специалист. Винаги трябва да получавате пълна медицинска информация за Вашите лекарства или медицински изделия, отпуснати с рецепта (включително тяхната полезна медицинска употреба и възможни нежелани действия), като обсъдите употребата им директно с изписващия ги лекар или медицински специалист.

Настоящият уебсайт може да съдържа връзки или препратки към други уебсайтове, поддържани от трети страни, върху които Евофарма България не може да упражнява контрол. Тези връзки са предоставени за удобство. Аналогично, до настоящия уебсайт може да се стигне чрез външни връзки, върху които Евофарма България не упражнява контрол. Евофарма България не носи отговорност, не гарантира достоверността, актуалността или пълнотата на информацията, съдържаща се в тези уебсайтове, и не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, възникнали от тяхното съдържание или информация. Моля да имате предвид, че включването на външна връзка не представлява одобрение или препоръка от страна на Евофарма България да използвате информацията или продуктите, посочени на тези уебсайтове.

Всички наименования на продукти, независимо дали са изписани с едър шрифт, курсив и със символа за търговска марка, са търговски марки на Евофарма, свързани с Евофарма лица, лицензодатели или партньори, освен ако не е посочено друго. Употребата или злоупотребата с тези търговски марки или всякакви други материали на уебсайта, с изключение на изрично разрешеното в настоящите Общи условия, са забранени и нарушават приложимото българско законодателство.

Възпроизвеждането на част от или на цялото съдържание на уебсайта под някаква форма е забранено, освен ако е в съответствие със следните хипотези:

Вие може да четете, преглеждате, разпечатвате, сваляте и копирате материал от настоящия уебсайт за ваше лично и нетърговско ползване, но само ако посочвате уебсайта като източник на материала. Забранено е последващо възпроизвеждане, разкриване, разпространение, публикуване, излъчване или създаването на свързани произведения, основани на изображения, текстове или документи от уебсайта без изричното съгласие на Евофарма България.

Нищо съдържащо се в този интернет сайт не трябва да се тълкува като предоставяне на съгласие или права върху каквато и да е интелектуална собственост (включително лицензи, права по патенти, търговски марки или авторски права).

Евофарма България полага всички усилия за предоставяне на точна и актуална информация на уебсайта, но въпреки това не гарантира и не носи отговорност по отношение на прецизността, пълнотата или употребата на информацията, съдържаща се в този интернет сайт.

Евофарма, както и всяко трето лице, участващо в създаването, разработването и предоставянето на този уебсайт не носи отговорност за преки и косвени вреди настъпили поради ползване на информацията на този уебсайт и на всички други, свързани с него, или поради невъзможност за неговото/ тяхното използване, както и за всякакви грешки или непълноти в тяхното съдържание.

Евофарма България не събира лични данни при посещение на уебсайта, освен в случаите на запитване от Ваша страна и докладване на нежелано събитие, при което Вие давате изричното си информирано съгласие за обработване на личните Ви данни всеки път.